Huisregels

Hier vind je alle huisregels, regels voor cosplay/prop, tasregels en fotografieregels.

De volgende huisregels zijn van toepassing op bezoekers van alle festivals, tenzij anders vermeld, georganiseerd door Stichting JPOP (Stichting Promotie Japanse Popcultuur), hierna te noemen ‘de festivalorganisatie’. Door het festivalterrein te betreden, conformeer je je aan onderstaande regels. Indien deze regels ruimte laten voor interpretatie, wordt de uiteindelijke beslissing genomen door een lid van de festivalorganisatie. Afgezien van verwijdering van het festival voor het overtreden van een van deze regels (of Nederlandse wetten) hieronder, kan een bezoeker ook een verbod krijgen voor enige tijd met betrekking tot toekomstige festivals die door de festivalorganisatie worden georganiseerd. Deze regels zijn aan verandering onderhevig.
For the house rules in English, click here.

Spring direct naar een onderwerp door op de onderstaande knoppen te klikken.
Voor het festival heb je een geldige badge en/of polsband nodig. Klik op de bovenstaande knop voor meer informatie over de toegang!
AnimeCon is een gezinsvriendelijk evenement, dus we verwachten van onze bezoekers dat ze in lijn met dit sentiment handelen.
Klik op de bovenstaande knop voor meer informatie over het soort gedrag dat we accepteren of afkeuren!
Het festival wordt gehouden op een commerciële locatie. Het is daarom niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen. Een flesje om met kraanwater te vullen is wel oké! Voor meer details, klik op de knop hierboven!
De grootte en vorm van tassen en rekwisieten die je bij je kunt dragen is gebaseerd op de kleur van de zone binnen onze festivallocatie. 
Voor meer informatie over de drie zonetypes en wat je wel en niet mag meenemen/doen, klik op de knop hierboven!
Houd rekening met anderen bij het maken van foto's of video's. Voor meer informatie over wat we wel en niet toestaan met betrekking tot fotografie, videografie of het tonen van auteursrechtelijk beschermde inhoud, klik op de bovenstaande knop!

Huisregels

Nederlandse wet
Alle bezoekers dienen zich te houden aan de Nederlandse wetgeving. Als je dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat je de toegang tot het festivalterrein wordt ontzegd. Als er aanleiding is om de lokale autoriteiten in te schakelen, zal de festivalorganisatie dat doen. Eventuele (financiële) schade aan de festivalorganisatie wordt verhaald op de dader(s).

Brand, evacuatie en andere calamiteiten
Bij brand, ontruiming of andere calamiteiten dienen alle bezoekers zich te houden aan de instructies van het locatiepersoneel en/of BHV'ers alsmede de standaard locatieprocedures.

Toegang tot het Festival
A) Alle bezoekers moeten hun officiële AnimeCon-badge/polsband zichtbaar dragen.
B) Personeelsleden en beveiliging hebben het recht om een bezoeker de toegang tot het festival te ontzeggen als die bezoeker zich niet houdt aan de huisregels van het festival of wanneer de bezoeker de Nederlandse wet op het festivalterrein overtreedt. Bezoekers die wegens deze overtredingen worden verwijderd, verliezen elk recht op vergoeding van hun toegangsbewijs of andere gemaakte kosten om het festival bij te wonen.
C) Bezoekers moeten op verzoek van een medewerker of een beveiliger een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen zoals beschreven in de Nederlandse wet. Bij niet naleving kan de toegang tot het festival worden ontzegd.
D) Bezoekers onder de 18 jaar mogen geen 18+ evenement bijwonen. Een geldig legitimatiebewijs waaruit blijkt dat de bezoeker minimaal 18 jaar is, is in deze gevallen verplicht.
E) Personeelsleden, beveiliging, stewards en gophers hebben het recht om de toegang tot specifieke festivalgebieden te beperken in het geval de huidige omstandigheden dergelijke beperkingen rechtvaardigen (bijvoorbeeld: drukte, leeftijdsvereisten of andere noodsituaties).
F) Alle kinderen jonger dan 13 jaar moeten te allen tijde worden vergezeld door een volwassene. Kinderen onder de 7 jaar hoeven geen kaartje te kopen, maar hebben wel een badge/polsbandje nodig. Deze badges/polsbandjes zijn tijdens het festival verkrijgbaar bij de Registratiebalie.
G) De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers zonder opgaaf van reden de toegang tot het festival te ontzeggen. Betaalde entreegelden worden direct gerestitueerd. De festivalorganisatie noch haar leden zijn aansprakelijk voor bijkomende kosten, zoals (maar niet beperkt tot) reisarrangementen en hotelkosten.
H) Slapen of een dutje doen op het festivalterrein is niet toegestaan. U kunt dit alleen doen op een hotelkamer als u wettelijk in het bezit bent van een sleutel van deze hotelkamer op locatie indien hier sprake van is.

Gedragsregels
A) Cosplaykostuums mogen niet al te onthullend zijn. Borsten, geslachtsdelen en billen moeten worden bedekt met kleding.
B) Obscene gebaren en handelingen zijn niet toegestaan
C) Cosplay props mogen de veiligheid van anderen niet in gevaar brengen en moeten voldoen aan de Nederlandse wet. Als je twijfelt of je props zijn toegestaan, neem dan voor of bij het betreden van het festivalterrein contact op met de festivalorganisatie. Bekijk de aanvullende regels over rekwisieten in het gedeelte 'Tassen en rekwisieten' hieronder.
D) Marketingactiviteiten zijn niet toegestaan op het festivalterrein zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de festivalorganisatie. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) het uitdelen van folders en flyers, het ophangen van borden of rekwisieten, het houden van een enquête of het uitdelen van vragenlijsten, al dan niet met geluid.
E) Het is niet toegestaan om stickers of ander plakmateriaal te gebruiken op oppervlakken van het festivalterreinen.
F) Roken is niet toegestaan buiten de daarvoor bestemde ruimtes op het festivalterrein.
G) Huisdieren zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Als je een officieel hulpdier hebt, neem dan contact op met de festivalorganisatie voordat je naar het festival gaat.

Eten en drinken
A) Het is niet toegestaan om eigen eten of drinken mee te nemen op het festival, afgezien van een fles die je kunt vullen met water. Dealers en organisatoren mogen hun eigen eten en drinken meenemen, mits ze deze op hun stand consumeren en het afval op een correcte manier afvoeren.
B) Bezoekers mogen eten en drinken gekocht op het festivalterrein alleen consumeren in gebieden waar deze activiteiten zijn toegestaan. Je vindt ze onder het gedeelte 'Zones, tassen en rekwisieten'.

Tassen en Props Regels

Ons festival biedt een breed scala aan entertainment verspreid over de locatie. Zoals je wellicht begrijpt, zijn sommige gebieden mogelijk niet geschikt voor bepaalde activiteiten of zijn ze onherbergzaam om bepaalde items mee te nemen. Om snel te kunnen inschatten wat je wel en niet mee mag nemen naar een ruimte, hebben we alle ruimtes binnen onze locatie voorzien van een kleurcode. Dit zijn de Groene Zones, Oranje Zones en Rode Zones. In enkele geïsoleerde gevallen kan een gebied aanvullende of minder beperkingen hebben, die voor dat specifieke gebied duidelijk worden vermeld.

Let op: Afhankelijk van de locatie van het festival waar je aanwezig bent, kan het voorkomen dat een gebied dat is aangewezen als een andere zone dan hetzelfde gebied van een andere locatie waar je in het verleden bent geweest.

Groene Zone
Dit is de zone met de minste beperkingen.
- Deze zones laten grotere tassen toe, zolang ze de paden niet blokkeren of anderen hinderen.
- Het nuttigen van eten en drinken is toegestaan in Groene Zones.
- Cosplay-rekwisieten in het algemeen zijn toegestaan, voor meer gedetailleerde regels voor rekwisieten, raadpleeg de paragraaf over rekwisietenregels hieronder.
- Laat uw spullen niet onbeheerd achter.

Oranje Zone
De oranje zones zijn wat strenger.
Bezoekers mogen het volgende meenemen:
- Grotere tassen, zolang ze de paden niet blokkeren of anderen hinderen.
- Foto- en videoapparatuur en cameratassen zijn toegestaan zolang ze worden gedragen en er niets op de grond wordt gezet.

Het is echter in geen geval toegestaan om:
- Een tas of cosplay prop onbeheerd te laten.
- Deuropeningen, doorgangen en paden te blokkeren.
- Om cosplay rekwisieten te dragen die niet op het lichaam gedragen kunnen worden en uitsteken.
- Eten en drinken te consumeren. (Tenzij anders aangegeven.)

Rode Zone
Deze zones zijn de meest strikte zones en hebben de volgende beperkingen:
- Per bezoeker is er in deze ruimtes slechts één kleine tas toegestaan die in onze tasmaatboxen past (25cm x 14cm x 7cm).
- In deze zones mag u geen eten of drinken nuttigen. Verzegelde voedsel- en waterflessen die in het hierboven genoemde zakje worden vervoerd, mogen worden meegenomen zolang ze niet in dit gebied worden geopend.
- Grote rekwisieten zijn niet toegestaan (dus alleen kleine rekwisieten, ongeveer ter grootte van je onderarm zijn toegestaan). Rugzakken (zelfs dichtgenaaid) die deel uitmaken van je cosplay tellen nog steeds als een tas.

Tassen:
De kleine tassen die op het festivalterrein zijn toegestaan, zoals eerder vermeld onder het Rode Zone-segment hierboven, worden soms onderworpen aan een maatcontrole door onze Stewards en/of Beveiliging. Tenzij anders vermeld, voeren we deze controles uit op basis van de grootte van de tas in de staat waarin deze zich tijdens die controle bevindt met behulp van een meetbox.
Let op: Dit betekent dat als je met je tas in een gebied wordt toegelaten, maar de volgende keer dat je je tas vult waardoor deze de afmetingen overschrijdt, je op dat moment de toegang tot diezelfde ruimte kan worden ontzegd.

MEDISCHE Uitzonderingen:
Als de medicijnen die je nodig hebt op ons festival die niet in het eerder genoemde formaat passen, kun je een Tassenvergunning aanvragen bij onze EHBO-post. Zij zullen bepalen of een tasvergunning moet worden afgegeven, zodat u een tas kunt dragen die de extra nodige ruimte heeft voor je medicatie. Onze medische staf heeft het laatste woord over het al dan niet verstrekken van een tasvergunning.

PERS Uitzonderingen:
Als je een officiële persbadge voor ons festival hebt gekregen en een tassenvergunning nodig hebt voor grotere tassen met materiaal, verwijzen we je door naar je contactpersoon binnen onze organisatie voor het verkrijgen van je tassenvergunning.

Props (rekwisieten):
- Zoals vermeld in het Algemeen Reglement dienen alle bezoekers zich te houden aan de Nederlandse wet. Dit houdt ook in welke cosplay props je mag meenemen naar ons festival. Elk (wapen)prop die volgens de Nederlandse wet (Wapenwet BES) niet is toegestaan, is niet toegestaan op het festivalterrein.
- Grotere props of Cosplay-hulpstukken moeten altijd op een veilige manier worden behandeld.
- Alle props, groot en klein, mogen geen scherpe randen of harde puntige delen hebben die iemand gemakkelijk kunnen snijden/steken/doorboren of op een andere manier verwonden.

Fotografie en Media Regels

Hieronder vindt je onze regels met betrekking tot het vastleggen of weergeven van elke vorm van media (foto, video, audio) op ons festivalterrein.

A) Het is verboden om auteursrechtelijk beschermde media publiekelijk te vertonen op festivalterreinen.
B) Het is verboden om in een van de volgende locaties en/of personen voor, tijdens en na AnimeCon op enigerlei wijze op te nemen:
- Videoruimtes en evenementenruimtes (tenzij anders vermeld).
- Professionele leden van de beveiliging.
- Eventuele artiesten en/of leden van (een) band(s) die optreden op het festival (tenzij anders vermeld).
- Iedereen (inclusief cosplayers) die geen toestemming hebben gegeven om op enigerlei wijze vastgelegd te worden op foto.
C) Het is verboden om statieven, dolly's of andere vrijstaande hulpmiddelen te gebruiken voor fotografie of enig ander type opname. Als je reflectoren, lampen of andere hulpmiddelen wilt gebruiken voor een shoot, dan moeten deze spullen door een persoon worden vastgehouden.
D) Een bredere opzet voor shoots is alleen mogelijk met toestemming van de festivalorganisatie. Eventuele verzoeken dienen minimaal een maand voor het festival te worden ingediend. Het inwilligen van genoemde verzoeken is ter beoordeling van de festivalorganisatie.

De Stichting J-POP en haar leden zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor inbreuken op het Portretrecht zoals genoemd in Auteurswet 1912, artikel 19-21. Personeel en medewerkers van Stichting Promotie Japanse Popcultuur, waaronder officiële Fotograaf(en) vormen een uitzondering op deze regels. Ze worden als veilig beschouwd en zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het maken en verwerken van foto's. Opnames gemaakt door personeel en medewerkers van Stichting Promotie Japanse Popcultuur zullen enkel gebruikt worden in gesloten vertoningen of voor promotionele doeleinden voor Stichting J-POP en toekomstige edities van het AnimeCon-festival.

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.